برادری با بدکاران، از بزرگ ترین حماقت هاست. [امام علی علیه السلام]